نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان

قیمت این پروژه 4000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه : خیابان 5 آذر شهرستان گرگان چكیده بسیاری از اندیشمندان اهمیت فضای شهری را اساساً منوط به رابطه ای میدانند که با راهبردهای اجتماعی، پالایش ساختار اجتماعی، تولید کیفیت انسانی عاطفی در جامعه، زندگی فعال مردم، فعالیت سیاسی و زندگی - امن و سالم شهری دارد.

در این پژوهش، با استفاده از نرمافزار SPSS ، ارتباط تحصیلات، جنسها و محدودههای سنی مختلف شهروندان گرگانی با عوامل مؤثر در رضایتمندی ساکنین خیابان 5 آذر شهرستان گرگان بررسی شده است.

نتایج یافتهها حاکی از آن است که بین محدوده های سنی با عواملی همچون کانالها، جویها و کنترل آبهای روان، تردّد وسائط نقلیه، ایستگاه اتوبوس و فضاهای بازی برای کودکان و بزرگسالان ارتباط معناداری وجود دارد که این معناداری در محدوده سنی کمتر از 18 سال بیشتر به چشم میخورد.

در این بررسی مشخص شد که فقط بین سطح تحصیلات با جنس کفپوش پیادهرو و بین جنسهای مختلف با فاکتورهای کانالها، جویها و کنترل آبهای روان ارتباط معناداری وجود دارد.

جهت تعیین مهمترین و کم اهمیتترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از آزمون فریدمن ( Friedman ) استفاده گردید.

نتایج این پژوهش موجب شناسایی نیازمندیهای شهروندان به تفکیک سن، جنس و سطح تحصیلات شد و برنامه ریزان و طراحان شهری را در برنامه ریزی دقیقتر و طراحی بهتر و مناسبتر برای افزایش رضایتمندی شهروندان یاری نمود.

Abstract Many scholars basically believe that the importance of urban area is based on the relationship with the social strategies, social structure refining, human-emotional quality in society, people s active life, political activities and safe and healthy urban living.

In this research, relationship of education, sex and different age ranges of Gorgan s citizens with effective factors on residents satisfaction of Azar5 street of Gorgan has been studied using SPSS software.

The results show that there is a meaningful relationship among age ranges, canals, streams and control of flowing water, traffic and transportation, bus station and playground for both children and adults.

This meaningfulness will be brighter among under-18-year old people.

The results showed that there is a meaningful relationship just between the education level and the type of pavement flooring and also among various sexes and canals, streams, and control of flowing water.

Friedman test was used in order to determine the most and the least important effective factors on citizens satisfaction.

This research was led to the recognition of the citizens needs by age, sex and education level and helped programmers and designers to do their bests to increase the citizens satisfaction. واژگان كلیدی: رضایتمندی، سرمایه اجتماعی، نرمافزار SPSS ، خیابان5 آذر، شهرستان گرگان، برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات