نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود)

قیمت این پروژه 4000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) چکیده سابقه و هدف: رودخانه ها از مهمترین منابع تامین آب می باشند که جهت مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و...

مورد استفاده قرار می گیرند.

ایجاد یک برنامه کنترلی منظم و پایش کیفیت آب این منابع از مهمترین راهکارها به منظورکاهش آلودگی و ارتقای وضعیت کیفی آنها می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت کیفیت آب رودخانه زاینده رود با شاخص NSFWQI و هم چنین ارزیابی ریسک آلودگی آن با شاخص WRASTIC است مواد و روش ها: این مطالعه از نوع پایشی تجربی بوده که نمونه برداری در طی 4 فصل از فروردین 94 تا اسفند 94 از 7 ایستگاه مورد نظر صورت گرفته است وپارامترهای کیفی شامل: اکسیژن محلول، pH، کل جامدات، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، کدورت، دما، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت.

داده های حاصل با استفاده از شاخص کیفی آب سازمان بهداشت ملی آمریکا (National Sanitation Foundation Water Quality Index) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس از روش شاخص WRASTIC که در آن 7 پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد، جهت ارزیابی ریسک حوضه استفاده شد.

یافته ها: نتایج شاخص NSFWQI نشان داد که وضعیت کیفیت آب رودخانه در ایستگاه 1 (مورکان) در طبقه متوسط قرار دارد و سایر ایستگاهها در تمام فصول دارای کیفیت بد هستند.

بیشترین میزان آلودگی مربوط به پل چوم و ورزنه در فصل پاییز و کمترین میزان آلودگی مربوط به ایستگاه مورکان در تابستان است.

یافته های حاصل از شاخص WRASTIC، نیز بیانگر قرار گیری حوضه آبخیز در طبقه با ریسک بالا بود.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، آلودگی از ایستگاههای بالادست به پایین دست افزایش یافته است، به علاوه وجود فعالیت های کشاورزی و صنعتی و مراکز جمعیتی عامل اصلی آلودگی رودخانه زاینده رود است که لازم است با برنامه های مدیریتی جهت حفظ این رودخانه ارزشمند، تدابیری اندیشیده شود.

واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک، شاخص NSFWQI، شاخص WRASTIC، کیفیت آب، A ssessment of the quality of surface water by using NSFWQI and risk assessment of pollution (Case Study: Zayandehrood river basin) Abstract Background and goal Rivers are the most important sources of water supply resources that are used for drinking, agriculture, industry, etc.

Creation of a well arranged control plan and water quality monitoring of these resources are from the most important methods in order to reduce the water pollution and to enhance its quality.

The aim of this study is evaluation of quality of the river water by using NSFWQI as well as pollution risk assessment by WRASTIC index.

Material and methods This study was a practical monitoring in which sampling was conducted through 4 seasons from 7 station.

The investigated qualitative parameters compromised: Dissolved oxygen (DO), pH, TS, BOD, Turbidity, Temperature, Phosphate, Nitrate and Fecal Coliforms.

The resulted data analyzed with NSFWQI and then WRASTIC index method that have 7 parameters, was used for watershed risk assessment.

Results NSFWQI index results showed that water quality in the Station 1 (Morgan) is located in the middle class and other stations in all seasons have bad quality.

The greatest contamination occurred on the bridge Chum and Varzaneh in autumn and the lowest is relevant to Morgan station in summer.

The finding of WRASTIC index represent that watershed is located in high risk class.

Conclusion Regarding to study results the pollution from station 1 toward the subsequent stations has increased significantly and the river water quality has been reduced.

In addition, agricultural activities and industrial and population centers are the main cause of Zayandeh rood river pollution that management plans to protect of this valuable river is necessary. Keywords: risk assessment, NSFWQI index, WRASTIC index, water quality. . برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات